صحبت های بحث برانگیز کاپیتان سابق در باره ی اسلام امیری و کارگر (بخش 1)

‎سلام  به همه افغانهای نهایت ارجمند در سراسر جهان ،
‎قبل از همه میخواهم از ذوات جلیل القدر محترمیکه با خواندن واقعیت ، احساس واقعا وطنپرستانه خویش را نشان دادند و میخواهند که علیه هر نوع غداری و غداران در افغانستان مبارزه نمایند ، بنا از حمایت همه جانبه و پشتبانی سر سام آور فرد فرد شان ممنون و مشکورم.
‎از جانب دیګر خیلی متاثر ګردیدم که از آن همه رسانحه های افغانی یکی هم در زمینه با من تماس نګرفته و خلاف پالیسی و مقرارات ژورنالیستی  به جانب مقابل وقت داده شد تا
‎در زمینه افکار شنوندګان را به عکس قضیه مغشوش سازند. این نمایانګر انست که تمام منابع خبری بالخصوص تلویزیون طلوع ، اریانا و تری سپورت که در برود کاست مسابقات لیک برتر شریک (آ ف ف) اند بنآ در کنترول پروګرام ها مربوطه دست دارند. بیدون شک اوشان درین باره از فرط ترس مطلقا سکوت اختیار کردند.
‎حال لطفا اجازه دهید تا چند لحظه از وقت ګرانبها شما ګرفته تا در زمینه بعضی مسایل و سوالات شما عزیزان در مورد دسیسه ( سازش مسابقه) در سال ۲۰۰۸ که توسط همایون کارګر و اسلام امیری صورت ګرفته بود توضیحات ارایه نمایم.
‎ـ عده زیادی از عزیزان افغان من پرسیده اند که :
‎ـ چرا اینقدر وقت طولانی انتظار کشیدید ؟
‎ من میخواستم این دسیسه سازش مسابقه را در همان سالیکه اتفاق افتاده بود به همګان افشا نمایم. لاکن چند بازیکن که با هم تورنمت را تحریم نمودیم از موجودیت فامیل های شان در  کابل در هراس بودند و سخت به مصونیت اوشان می اندیشیدند، که با افشا این خیانت مورد انتقام ګیری عاملین ذیدخل ګردند. زیرا دخیل بودن مافیای قمار بین المللی و جنایتکاران داخلی درین قضیه موضوع خیلی ها جدی و خطرناک برای فامیل های هم تیم من که در افغانستان میزیستند،و احتمال خطر تهدید بمرګ زندکی فامیل هایشان متصور بود .
‎و یګانه شکل احتجاج ما علیه این جنایت و جنایتکاران غدار این بود که برای دوسال با تیم ملی مقاطعه نمایم. با وصف مقاطعه یا تحریم فیدراسیون مسلسلا بما دعوت نامه اشتراک مجدد را ارسال می نمود. بعد از دو سال ما تصمیم ګرفتیم که بخاطر وطن دو باره به تیم به پیوندیم. زیرا خطا را کوچ و پلیر انجام داده صدمه به تیم ملی فتبال میرسد. ما خواستیم که تیم ملی را تقویه و کمک نمایم . لاکن وقتیکه می بینیم که عین چهره های پلید  که به افغانستان خیانت کردند حال هم در تخریب فتبال افغانستان و حیثیت بین المللی وطن محبوب ما هستند ، کاسه صبر ما لبریز شد. با خود ګفتیم که دیګر خاموش نباید نشست و صدای اعتراض را باید بلند نمایم. خوشبختانه از اوان افشاګری ما دیدیم که عده ورزشکاران که درفتبال افغانستان سهیم بودند وهستند صدای احتجاج و نفرت خود بخاطر خاتمه بخشیدن این فساد و مفسدین  بلند نمودند .
‎- عده از افغان های محترم ما ګمان میکنند که این همه سرو صدا از طرف اقای علی عسکر لعلی بخاطر انتخابات ریاست فیدراسیون براه انداخته شده ، و ما برای کمپاین اقای لعلی کار میکنیم ..
‎- این شرم و سر افګندنی برای کسانیکه بخاطر پوشش جرم شان میخواهند به بخش نمودن چنین اظهارات و نظریات کاملا بی اساس ذهنیت ها را مغشوش سازند. و از محاکمه ملت فرار کنند. به برای ګریز از واقعیت باید بهانه های کاذب را که ګویا ما برای علی عسکر کمپاین می نمایم و میخواهیم فیدراسیون را تخریب کنیم. باور کنید که این همه خیلی ابلهانه و بی معنی و دور از حقیقت است .
‎نخست من توجه چندانی به  انتخابات ندارم و من ابدا در فکر تخریب کسی نبوده ام برعکس همیشه در عمران کشور و فیدراسیون کمک سعی و مجاهدت نموده ام، خواهم نمود. بګذارید که انها برای پوشش اعمال ننګین خود چنین تهمت ها را  بندند. من صادقانه عرض میدارم که من از اخر مسابقه تیم ملی  ۲۰۱۵ مقابل کمبودیا نه اقای لعلی را دیده ام و نه هم با اوشان صحبت نموده ام حتی  من با جناب لعلی کدام رابطه نزدیک هم ندارم . بنا تهمت مسله کمپاین خیلی مضحک است ، من به اقای لعلی منحیث معاون مربی احترام قایل هستم این عنعنه افغانی ماست ، مګر به یاد داشته باشید که من در ګذشته در بسا موارد با نظریات شان اختلاف هم داشتم.
‎- اوشان ګفته اند که جلال الدین، قادر به تکلم به لسان دری نیست چګونه مضمون را به دری به نشر سپاریده است ؟؟؟
‎او شان را لازم بود که در مورد خیانت که مرتکب شده اند اګر دفاعیه میداشتند انرا  ارایه می نمودند نه در پی تفرقه های لسانی می افتادند ، الحمدوالله من ارتباطات خیلی نزدیک و صمیمانه با همه برادران اقوام نجیب کشور دارم ، من پشتو تکلم می نمایم مګر برادران عزیز دری زبان من به کمکم شتافتند و مضمون را ترجمه نمودند زیرا اکثریت رسانحه های جمعی به دری نشرات می نمایند.
‎- اقای اسلام امیری و کارګر طوری ګمان میکنند که صحبت های بی مسولیت و عوامفریبانه  هردواو شان را نجات خواهد داد  و چندین بار کفته اند ؛؛ که این همه اتهامات است شریعتیار کدام ثبوت ندارد؛؛‎
‎بیاید بعضی حقایق را از نظر ګذرانید ، چګونه امکان دارد که کسی به این بزرګی خیانت و غداری را به کسی تهمت ببندد؟  شما اطلاع خواهید داشت که من درین افشا ګری تنها نبوده. در همان وقت به انچه که همایون کارګر و اسلام امیری مرتکب شده اند سه تن از بازیکنان که در افغانستان خیلی مشهور و محبوبیت دارند با من یکجا با عدم اشتراک  تورنمنت را تحریم نمودیم. چرا هیچکس از اوشان در مورد پرسان نکردند که چرا در تورنمنت اشتراک ننمودید؟؟
‎اګر اوشان فکر مینمایند که با این مصاحبه های نمایشی حقیقت را پنهان خواهند نمود و یا خدا نا خواسته مردم افغانستان را کور خوانده اند، نه ،مردم نجیب ما اکنون از بصیرت کامل بر خوردار هستند. از جانب دیګر این یک دسیسه است که شدت حساس بودن موضوع از سرحدات کشور بیرون برامده پولیس جرمنی  دو تن بازیکنان تیم ملی  ما ( عطا یمریلی و میلاد سالم ) را بخاطر قضیه سازش مسابقه در مالیزیا جهت تحقیقات بمرکز پولیس خواسته است، در حالیکه هر دو بازیکن در سال ۲۰۰۸ عضویت تیم ملی را هم نداشتند مګر اسما شان در لست بازیکنان درج بود پولیس المان بعد از تحقیق ، تهدید نموده که در صورت اثبات سهم داشتن، به احتمال قوی به حیات مسلکی ورزشی شان به مخاطره خواهد افتاد.
‎نمیدانم ثبوت ازین واضحتر و اشکارا چه خواهد بود که مجرم بیدون هر ګونه فشار طوطی وار به جرم خود اعتراف نماید. میدانم که عده زیادی از افغانهای عزیز شاید اطلاع نداشته باشند که در مسابقه اخیر تیم ملی مقابل تاجکستان ۱۳/۱۱/۲۰۱۶  اسلام امیری در  سهیم بودن دسیسه سازش مسابقه در مجلس که بعد از مسابقه از طرف مربی موقتی افغان اقای انوش در هوتل اقامت دایر شده بود در حضور( ۲۷ ) بازیکنان تیم ملی اعتراف ،یا اقرارنمود.
‎بازیکنان برای او ګوشزد کردند که یکی از علت احتجاج ما علیه خودت ( اسلام امیری) مسله دسیسه  سازش مسابقه بود . اوشان از اسلام پرسیدند که چرا افغانستان را در بدل پول فروختید و غداری نمودید؟؟ او پاسخ داد  که:
‎[ من انوقت جوان پانزده ساله بچه بودم، ما غریب بودیم وقتیکه ما دور هم در میز نشستیم  چیزی جز پذیرفتن چه میکردم زیرا کلان ها وقت موافقه نموده بودند]
‎شاید به اطلاع شما رسیده باشد یا نه که قبل از مسابقه تاجکستان (۹) تن از جمله یازده  بازیکنان که همه شان اغازګر مسابقه بودند نزد مربی موقت اقای انوش و ریس صاحب فیدراسیون اقای کریم  رفتند و کفتند که موجودیت اسم اسلام امیری در لست بازیکنان مسابقه مقابل تاجکستان برای ما قابل قبول نیست و ما برای این ادعا چندین دلیل داریم.
‎اول اسلام امیری دو سال قبل به همراهی هفت بازیکن دیګر تیم ملی را به ور شکست مواجه ساخت بدین معنی که تیم ملی را در میدان مسابقه در مملکت بیګانه تنها ګذاشت . و به انجام مسابقه حاضر نشد.
‎دوم اسلام امیری در اخراج مربی  اقای پیتر شګرت فکتور عمده بود .
‎سوم اسلام امیری به چندین بازیکنان تیم ملی در جرمنی در تلویزیون افغانی اهانت نموده اند اوشان را چرسی و شرابی خطاب نموده که میخواهند جرمنستان بسازند. که چنین اهانت هیچوجه قابل قبول نیست .
‎چهارم – موصوف در دسیسه سازش مسابقه به کشور عزیز ما خیانت کرد.
‎ و بالاخره او در یک مصاحبه خود چند روز قبل ګفت ؛؛  او در سال ۲۰۰۸ پانزده ساله بود ، و در مصاحبه دیګری خود را شانزده ساله معرفی نمود. بدین معنی که او اولین بار که در سال ۲۰۰۵  به تیم ملی بازی کرد ۱۲-۱۳ ساله بود چګونه این امکان دارد، این به عقل برابر نیست و مفهومی هم ندارد جز ثبوت دیګری از دروغ های شاخدار. که دروغ را به شاخی باد میکند.
‎- اخرین موضوع که اوشان (اقای امیری و همایون کارګر) اظهار داشتند اینست که من (شریعتیار ) از فرط حسادت بخاطریکه در تیم ملی بازی نمی نمایم چنین اتهامات را بر اوشان بسته ام.
‎نخست من تیم ملی را به خواست خود ترک نمودم و الحمدولله من زندګی خوب دارم پس چرا  من در مقابل کسی حسادت داشته باشم .
‎دوستان ارجمند ، هر کلمه را که من درین مکتوب اظهار داشته ام حقیقتی است از قلب من . و این را بخاطر جلب توجه ، برګشت به تیم ملی ،  کسب کدام امتیاز  و یا از روی عقده یا حسادت نبوده . یګانه هدف من کمک به افغاستان محبوبم و تیم ملی افغان است و این چیزیست  که من به کشور و ملتم  در اینده هم انجام خواهم داد .
‎اسلام و العلیکم، شریعتیار
Profile photo of منصور صمدی

منصور صمدی

طرفدار بارسلونا و همه بازیکنان تاریخش Telegram.me/gozreshv3

352 دیدگاه در “صحبت های بحث برانگیز کاپیتان سابق در باره ی اسلام امیری و کارگر (بخش 1)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − 4 =

رفتن به نوارابزار